CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất đồ uống và thuốc lá

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Ban lãnh đạo

Page 1 of 2 1 2 > 

Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần Thời gian gắn bó
31/12/2020
Bà Trịnh Thị Hồng Vân CTHĐQT 1982 CN Khoa học,CN TCKT 5,800 2016
Ông Huỳnh Bá Phó CTHĐQT 1959 CN Kinh tế 2,541,000 2016
Ông Lê Hồng Thuận TVHĐQT 1973 CN Báo chí 4,711,000 2016
Bà Vương Phạm Phương Thanh TVHĐQT -- N/A -- N/a n/a
Ông Nguyễn Khoa Bảo GĐ/TVHĐQT 1972 CN Kinh tế 2,537,200 2004
Ông Đặng Minh Thích Phó GĐ 1965 KS Hóa thực phẩm 11,600 2012
Ông Huỳnh Đức Trọng Phó GĐ -- N/A -- N/a n/a
Ông Phạm Quốc Hùng Phó GĐ -- N/A -- N/a n/a
Bà Phan Thị Giang Phó GĐ 1976 CN Kế toán,KS Công nghệ thực phẩm 7,200 2012
Bà Phạm Thị Lành KTT 1975 CN Kế toán Doanh nghiệp,KS Tin học 4,700 2014
Bà Vũ Trần Nguyên Minh TBKS 1982 CN Tài chính - Ngân hàng,ThS QTKD 1,611,000 2016
Ông Hồ Hải Thành viên BKS -- N/A -- N/a n/a
Ông Phạm Duy Hưng Thành viên BKS -- N/A -- N/a n/a
 
Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần Thời gian gắn bó
31/12/2019
Bà Trịnh Thị Hồng Vân CTHĐQT 1982 CN Khoa học,CN TCKT 5,800 2016
Ông Huỳnh Bá Phó CTHĐQT 1959 CN Kinh tế 2,541,000 2016
Ông Lê Hồng Thuận TVHĐQT 1973 CN Báo chí 4,711,000 2016
Bà Vương Phạm Phương Thanh TVHĐQT -- N/A -- N/a n/a
Ông Nguyễn Khoa Bảo GĐ/TVHĐQT 1972 CN Kinh tế 2,537,200 2004
Ông Đặng Minh Thích Phó GĐ 1965 KS Hóa thực phẩm 11,600 2012
Ông Phạm Quốc Hùng Phó GĐ -- N/A -- N/a n/a
Bà Phan Thị Giang Phó GĐ 1976 CN Kế toán,KS Công nghệ thực phẩm 7,200 2012
Bà Phạm Thị Lành KTT 1975 CN Kế toán Doanh nghiệp,KS Tin học 4,700 2014
Bà Vũ Trần Nguyên Minh TBKS 1982 CN Tài chính - Ngân hàng,ThS QTKD 1,611,000 2016
Ông Hồ Hải Thành viên BKS -- N/A -- N/a n/a
Ông Phạm Duy Hưng Thành viên BKS -- N/A -- N/a n/a
 
Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần Thời gian gắn bó
31/12/2018
Bà Trịnh Thị Hồng Vân CTHĐQT 1982 CN Khoa học,CN TCKT 5,800 2016
Ông Huỳnh Bá Phó CTHĐQT 1959 CN Kinh tế 2,541,000 2016
Ông Lê Hồng Thuận TVHĐQT 1973 CN Báo chí 4,711,000 2016
Bà Vương Phạm Phương Thanh TVHĐQT -- N/A -- N/a n/a
Ông Nguyễn Khoa Bảo GĐ/TVHĐQT 1972 CN Kinh tế 2,537,200 2004
Ông Đặng Minh Thích Phó GĐ 1965 KS Hóa thực phẩm 11,600 2012
Ông Phạm Quốc Hùng Phó GĐ -- N/A -- N/a n/a
Bà Phan Thị Giang Phó GĐ 1976 CN Kế toán,KS Công nghệ thực phẩm 7,200 2012
Bà Phạm Thị Lành KTT 1975 CN Kế toán Doanh nghiệp,KS Tin học 4,700 2014
Bà Vũ Trần Nguyên Minh TBKS 1982 CN Tài chính - Ngân hàng,ThS QTKD 1,611,000 2016
Ông Hồ Hải Thành viên BKS -- N/A -- N/a n/a
Ông Phạm Duy Hưng Thành viên BKS -- N/A -- N/a n/a