Tin Tức

Thứ Ba, 16/08/2022 17:30

Điểm tin giao dịch 16.08.2022

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16-08-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,274.69 0.49 0.04 14,945.38      
VN30 1,295.10 1.31 0.10 5,716.35      
VNMIDCAP 1,743.69 3.70 0.21 6,371.95      
VNSMALLCAP 1,585.05 4.93 0.31 2,239.14      
VN100 1,257.15 1.69 0.13 12,088.30      
VNALLSHARE 1,276.20 1.90 0.15 14,327.44      
VNXALLSHARE 2,068.31 2.52 0.12 15,306.80      
VNCOND 1,966.62 18.19 0.93 753.99      
VNCONS 859.50 2.93 0.34 1,394.99      
VNENE 566.23 5.36 0.96 328.72      
VNFIN 1,356.46 -3.87 -0.28 3,872.73      
VNHEAL 1,679.70 8.51 0.51 20.44      
VNIND 873.10 5.50 0.63 2,657.98      
VNIT 2,864.07 -1.81 -0.06 195.61      
VNMAT 1,887.82 27.34 1.47 3,065.93      
VNREAL 1,522.16 0.12 0.01 1,740.07      
VNUTI 974.68 -0.26 -0.03 291.90      
VNDIAMOND 1,913.90 4.41 0.23 2,097.93      
VNFINLEAD 1,785.20 -6.95 -0.39 3,521.03      
VNFINSELECT 1,806.78 -4.93 -0.27 3,618.69      
VNSI 2,004.20 -1.22 -0.06 2,646.62      
VNX50 2,103.56 1.14 0.05 8,925.65      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 569,526,100 13,466    
Thỏa thuận 48,193,473 1,480    
Tổng 617,719,573 14,945    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 66,960,300 CTD 6.98% FDC -6.98%    
2 VND 19,915,800 CII 6.96% HTL -6.95%    
3 NKG 19,474,800 NHA 6.91% HOT -6.92%    
4 HNG 18,665,600 TIX 6.89% YBM -6.73%    
5 HAG 17,740,900 TNI 6.87% LAF -5.66%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
53,611,578 8.68% 29,593,634 4.79% 24,017,944
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,390 9.30% 859 5.75% 530
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 22,494,300 HPG 549,579,625 STB 101,048,630  
2 VNM 3,410,556 VNM 245,016,600 CTG 60,291,207  
3 PVD 3,339,500 VCB 92,688,100 NLG 33,515,987  
4 DXG 2,325,700 PVD 64,457,995 GEX 26,136,180  
5 STB 2,132,500 DXG 63,887,990 DPM 26,100,300  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HCM_0607 HCM_0607 hủy niêm yết trái phiếu tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 16/08/2022.
2 CHDB2203  CHDB2203 (chứng quyền HDB.KIS.M.CA.T.10) hủy niêm yết 4,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
3 CHPG2206  CHPG2206 (chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.17) hủy niêm yết 5,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
4 CKDH2204  CKDH2204  (chứng quyền KDH.KIS.M.CA.T.08) hủy niêm yết 3,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
5 CNVL2202  CNVL2202 (chứng quyền NVL.KIS.M.CA.T.09) hủy niêm yết 3,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
6 CPDR2202  CPDR2202 (chứng quyền PDR.KIS.M.CA.T.05) hủy niêm yết 3,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
7 CSTB2205  CSTB2205 (chứng quyền STB.KIS.M.CA.T.15) hủy niêm yết 5,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
8 CVHM2205  CVHM2205 (chứng quyền VHM.KIS.M.CA.T.11) hủy niêm yết 5,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
9 CVIC2202  CVIC2202 (chứng quyền VIC.KIS.M.CA.T.14) hủy niêm yết 3,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
10 CVJC2201  CVJC2201 (chứng quyền VJC.KIS.M.CA.T.08) hủy niêm yết 3,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
11 CVNM2203  CVNM2203 (chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.13) hủy niêm yết 3,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
12 CVRE2203  CVRE2203 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.14) hủy niêm yết 3,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
13 CTF CTF niêm yết và giao dịch bổ sung 3,619,766 cp (phát hành trả cổ tức năm 2021) tại HOSE ngày 16/08/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/08/2022.
14 HAX HAX nhận quyết định niêm yết 7,426,452 cp (trả cổ tức năm 2021) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/08/2022.
15 CVRE2203  CVRE2203 (chứng quyền VRE.KIS.M.CA.T.14) hủy niêm yết 5,000,000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 16/08/2022, ngày GD cuối cùng: 11/08/2022.
16 HDG HDG nhận quyết định niêm yết 40,767,083 cp (trả cổ tức năm 2021) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 16/08/2022.

Tài liệu đính kèm:
20220816_20220816 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   FUEVFVND: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/08/2022 (16/08/2022)

>   FUEVN100: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/08/2022 (16/08/2022)

>   FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/08/2022 (16/08/2022)

>   FUESSV50: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/08/2022 (16/08/2022)

>   FUESSV30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/08/2022 (16/08/2022)

>   VXT: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét) (16/08/2022)

>   VHE: CBTT Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (16/08/2022)

>   BVB: Thay đổi địa điểm phòng giao dịch Tân Bình (16/08/2022)

>   BLI: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đông Phương (16/08/2022)

>   CPI: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM (16/08/2022)