CTCP Chứng khoán Bản Việt
Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm
Ngành: Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Ban lãnh đạo

Page 1 of 5 1 2 3 4 5 > 

Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
30/06/2020
Bà Nguyễn Thanh Phượng CTHĐQT 1980 CN Tài Chính,ThS QTKD 6,750,000 2007
Ông Huỳnh Richard Lê Minh TVHĐQT 1972 CN Kế toán 0 Độc lập
Ông Lê Phạm Ngọc Phương TVHĐQT 1977 N/a 0 n/a
Ông Nguyễn Hoàng Bảo TVHĐQT 1973 ThS QTKD 0 n/a
Ông Nguyễn Lân Trung Anh TVHĐQT -- N/A -- N/a 0 n/a
Ông Trần Quyết Thắng TVHĐQT 1962 CN Luật 270,000 Độc lập
Ông Tô Hải TGĐ/TVHĐQT 1973 ThS Tài chính Ngân hàng 31,519,883 2007
Ông Đinh Quang Hoàn Phó TGĐ 1976 ThS K.Tế Tài chính 1,769,975 2007
Ông Nguyễn Quang Bảo Phó TGĐ 1975 CN TC Tín dụng 1,078,370 2008
Ông Đoàn Minh Thiện KTT 1981 CN Tài Chính 40,000 2011
Ông Trương Ngọc Hoài Phương TBKS 1990 N/a 0 n/a
Bà Bùi Thị Minh Nguyệt Thành viên BKS 1978 CN Kế toán-Kiểm toán 0 n/a
Bà Trương Thị Huyền Trang Thành viên BKS -- N/A -- N/a 0 n/a
 
Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
31/12/2019
Bà Nguyễn Thanh Phượng CTHĐQT 1980 CN Tài Chính,ThS QTKD 6,750,000 2007
Ông Huỳnh Richard Lê Minh TVHĐQT 1972 CN Kế toán 0 Độc lập
Ông Nguyễn Hoàng Bảo TVHĐQT 1973 ThS QTKD 0 n/a
Ông Trần Quyết Thắng TVHĐQT 1962 CN Luật 270,000 Độc lập
Ông Tô Hải TGĐ/TVHĐQT 1973 ThS Tài chính Ngân hàng 31,519,883 2007
Ông Đinh Quang Hoàn Phó TGĐ 1976 ThS K.Tế Tài chính 1,769,975 2007
Ông Nguyễn Quang Bảo Phó TGĐ/TVHĐQT 1975 CN TC Tín dụng 1,078,370 2008
Ông Đoàn Minh Thiện KTT 1981 CN Tài Chính 40,000 2011
Bà Bùi Thị Minh Nguyệt TBKS 1978 CN Kế toán-Kiểm toán 0 n/a
Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên Thành viên BKS 1985 CN Kinh tế,ThS QTKD 0 n/a
Bà Trương Thị Huyền Trang Thành viên BKS -- N/A -- N/a 0 n/a
 
Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
30/06/2019
Bà Nguyễn Thanh Phượng CTHĐQT 1980 MBA 6,750,000 2007
Ông Huỳnh Richard Lê Minh TVHĐQT 1972 CN Kế toán 0 Độc lập
Ông Nguyễn Hoàng Bảo TVHĐQT 1973 ThS QTKD 0 n/a
Ông Nguyễn Quang Bảo TVHĐQT 1975 Đại học 891,370 2008
Ông Tô Hải TVHĐQT 1973 ThS Tài chính Ngân hàng 31,519,883 2007
Ông Trần Quyết Thắng TVHĐQT 1962 Đại học 270,000 Độc lập
Ông Đinh Quang Hoàn Phó TGĐ 1976 ThS K.Tế Tài chính 1,582,975 2007
Ông Đoàn Minh Thiện KTT 1981 CN Tài Chính 20,000 2011
Bà Bùi Minh Nguyệt TBKS 1978 CN Kế toán-Kiểm toán 0 n/a
Bà Đặng Ngọc Thảo Uyên Thành viên BKS 1985 CN Kinh tế,ThS QTKD 0 n/a
Bà Trương Thị Huyền Trang Thành viên BKS -- N/A -- N/a 0 n/a