CTCP Chứng khoán Bản Việt
Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm
Ngành: Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
 
Tổng quan
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
So sánh
 

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gian Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
%
sở hữu
28/01/2019
CTCP Quản lý Qũy Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt 130,000 51.00
 
Thời gian Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
%
sở hữu
31/12/2017
CTCP Quản lý Qũy Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt 130,000 51.00
 
Thời gian Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
%
sở hữu
19/06/2017
CTCP Quản lý Qũy Đầu tư Chứng Khoán Bản Việt 130,000 51.00