Tin Tức

Thứ Năm, 21/01/2021 09:48

SCY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCY của CTCP Đóng tàu Sông Cấm như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 15/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường tầng 5 của Công ty thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát; báo cáo tài chính; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020. phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc; sửa đổi điều lệ và các quy chế (nếu có); mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định.

HNX

Các tin tức khác

>   VGR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (21/01/2021)

>   TTS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   Lãi ròng 2020 của ANV 'lao dốc' 71% (21/01/2021)

>   Đẩy mạnh sợi tái chế, STK báo lãi quý 4 tăng 28% (21/01/2021)

>   TVS: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC quý 4/2020 của TVS (21/01/2021)

>   PPE: BCTC văn phòng quý 4/2020 (21/01/2021)

>   DNC: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   HOSE: Danh sách các Công ty Chứng khoán thành viên có Báo cáo tài chính quý 4/2020 đã được công bố trên website của HOSE (tính đến hết ngày 20/01/2021) (21/01/2021)

>   DXP: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)

>   PSD: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (21/01/2021)