Tin Tức

Thứ Hai, 03/08/2020 15:38

SIG: Nguyễn Khắc Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 2,780,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khắc Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SIG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,549,375 CP (tỷ lệ 45.49%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,780,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,780,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,769,375 CP (tỷ lệ 17.69%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/07/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/07/2020.

HNX

Các tin tức khác

>   AGG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CREED INVESTMENTS VN-1 LTD (03/08/2020)

>   HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/08/2020 (03/08/2020)

>   CTG: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 (03/08/2020)

>   ILS: CBTT Quyết định của HĐQT thông qua giao dịch mua bán giữa Công ty mẹ và Công ty con (03/08/2020)

>   VCSC: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu (03/08/2020)

>   HSA: Lê Thị Kim Thoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 6,100 CP (03/08/2020)

>   EME: Phạm Thị Hồng không còn là cổ đông lớn (03/08/2020)

>   Cựu lãnh đạo TTB bán ra 2.5 triệu cp sau miễn nhiệm mọi chức vụ (03/08/2020)

>   BMF: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 443,500 CP (03/08/2020)

>   KHP: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (03/08/2020)