Tin Tức

Thứ Hai, 03/08/2020 16:31

NDN: Trần Viết Em - Thành viên BKS - đăng ký bán 17,500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Viết Em
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: NDN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 148,811 CP (tỷ lệ 0.31%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 17,500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/08/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2020.

HNX

Các tin tức khác

>   PIC: Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP (03/08/2020)

>   TKU: Liu Chien Hung - Tổng Giám đốc - đã mua 46,500 CP (03/08/2020)

>   SIG: Nguyễn Khắc Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 2,780,000 CP (03/08/2020)

>   AGG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CREED INVESTMENTS VN-1 LTD (03/08/2020)

>   HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 03/08/2020 (03/08/2020)

>   CTG: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 (03/08/2020)

>   ILS: CBTT Quyết định của HĐQT thông qua giao dịch mua bán giữa Công ty mẹ và Công ty con (03/08/2020)

>   VCSC: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu (03/08/2020)

>   HSA: Lê Thị Kim Thoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 6,100 CP (03/08/2020)

>   EME: Phạm Thị Hồng không còn là cổ đông lớn (03/08/2020)