Tin Tức

Thứ Hai, 03/08/2020 13:55

HSA: Lê Thị Kim Thoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 6,100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Kim Thoa
- Mã chứng khoán: HSA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,100 CP (tỷ lệ 0.08%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Phương Dung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 714,400 CP (tỷ lệ 9.07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,100 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/08/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/09/2020.

HNX

Các tin tức khác

>   EME: Phạm Thị Hồng không còn là cổ đông lớn (03/08/2020)

>   Cựu lãnh đạo TTB bán ra 2.5 triệu cp sau miễn nhiệm mọi chức vụ (03/08/2020)

>   BMF: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 443,500 CP (03/08/2020)

>   KHP: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (03/08/2020)

>   PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Tược (03/08/2020)

>   DAG: Tổng Giám đốc mua vào gần 3 triệu cp (03/08/2020)

>   DCF: Lê Thị Nguyệt Anh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 45,379 CP (03/08/2020)

>   VNDS: Quyết định của HĐQT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ hoặc người có liên quan (03/08/2020)

>   HBE: Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 (03/08/2020)

>   BNW: Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 2,707,533 CP (03/08/2020)