Tin Tức

Thứ Tư, 05/08/2020 11:09

DCF: Bùi Hà Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 23,410 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Hà Thanh
- Mã chứng khoán: DCF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 68,400 CP (tỷ lệ 1.4%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Xuân Gạch
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 23,410 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 23,410 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 91,810 CP (tỷ lệ 1.88%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 30/07/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/08/2020.

HNX

Các tin tức khác

>   MSH: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Phạm Thị Sông Ngân (05/08/2020)

>   LDP: Thông báo thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (05/08/2020)

>   Chứng khoán Thiên Việt chi trăm tỷ đồng góp vốn vào TVAM (05/08/2020)

>   PYN Elite Fund chính thức trở thành cổ đông lớn của CMG (05/08/2020)

>   NTP: Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Công đoàn - đăng ký mua 190,000 CP (05/08/2020)

>   PTH: Trần Mai Phương - người có liên quan đến Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 25,000 CP (05/08/2020)

>   TJC: Công ty CP TRANSIMEX - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 26,900 CP (05/08/2020)

>   Một cổ đông lớn thoái sạch vốn tại TSJ (05/08/2020)

>   IDC: Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 8,100 CP (05/08/2020)

>   LHC: Hầu Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 11,200 CP (05/08/2020)