Tin Tức

Thứ Hai, 03/08/2020 13:26

BMF: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 443,500 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
- Mã chứng khoán: BMF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 443,500 CP (tỷ lệ 10.66%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Nam
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Ngọc Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 443,500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện chủ trương về thoái toàn bộ phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/08/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/09/2020.

HNX

Các tin tức khác

>   KHP: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (03/08/2020)

>   PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Tược (03/08/2020)

>   DAG: Tổng Giám đốc mua vào gần 3 triệu cp (03/08/2020)

>   DCF: Lê Thị Nguyệt Anh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 45,379 CP (03/08/2020)

>   VNDS: Quyết định của HĐQT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ hoặc người có liên quan (03/08/2020)

>   HBE: Danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020 (03/08/2020)

>   BNW: Vũ Hữu Tân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 2,707,533 CP (03/08/2020)

>   BNW: Lưu Xuân Tâm - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP (03/08/2020)

>   BNW: Vũ Thị Chuyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,901,661 CP (03/08/2020)

>   TTB: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Thân Thanh Dũng (03/08/2020)