Tin Tức

Thứ Ba, 21/07/2020 13:51

AVF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AVF của CTCP Việt An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: (dự kiến): 16,17,18/08/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Việt An, QL91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
+ Bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Thông qua phương án tái cấu trúc sản xuất kinh doanh và nhân sự.
+ Nội dung khác (nếu có bổ sung).

HNX

Các tin tức khác

>   HAT: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (21/07/2020)

>   PSN: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (21/07/2020)

>   ABC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (21/07/2020)

>   TPB: BCTC quý 2 năm 2020 (21/07/2020)

>   ABC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (công ty mẹ) (21/07/2020)

>   TRS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (21/07/2020)

>   LO5: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (21/07/2020)

>   HHC: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (21/07/2020)

>   L62: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 (21/07/2020)

>   Dầu Tường An: Lợi nhuận 6 tháng tăng 41%, dòng tiền kinh doanh âm hơn 55 tỷ đồng (21/07/2020)