Tin Tức

Thứ Tư, 13/05/2020 09:51

TTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTN của CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: ngày 12/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng VIP 1. Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và triển Lãm Bình Dương, Số 1. Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới).
          - Nội dung họp: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình của HĐQT về chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
          - Nội dung họp: - Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty và các vấn đề khác có liên quan;
- Tờ trình HĐQT về điều chỉnh Room nhà đầu tư nước ngoài;
- Và vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

HNX

Các tin tức khác

>   DLG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TVN: Báo cáo tài chính quý 1/2020 (công ty mẹ) (13/05/2020)

>   TVN: Báo cáo tài chính quý 1/2020 (13/05/2020)

>   TSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   TLP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TTG: Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   NTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   CKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   SDK: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (13/05/2020)