Tin Tức

Thứ Tư, 13/05/2020 09:09

TLP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.TLP_2020.5.13_67ae11b_NQ_HDQT_chot_danh_sach_co_dong_to_chuc_DHCD_2020.pdf

HNX

Các tin tức khác

>   VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TTG: Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   NTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   CKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   SDK: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 (13/05/2020)

>   THR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   QLT: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TCK: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CIP: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   HPI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (13/05/2020)