Tin Tức

Thứ Tư, 13/05/2020 09:00

TH1: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.TH1_2020.5.13_fe22459_CBTTNgaydangkycuoicungDHDCD2020.pdf

HNX

Các tin tức khác

>   CAG: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CVN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (13/05/2020)

>   BHK: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   VNP: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   D11: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CCV: Công bố thông tin ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC 2020 (6 tháng và cả năm 2020) (13/05/2020)

>   BVS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   AFC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)