Tin Tức

Thứ Tư, 13/05/2020 09:49

SPD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPD của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng (Thời gian và địa điểm họp chính thức nếu có thay đổi, Công ty sẽ gửi thông báo đến các cổ đông và đăng trên website của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản miền Trung)
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
+ Tờ trình 01/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019”;
+ Tờ trình 02/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”;
+ Tờ trình 03/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”;
          - Nội dung họp: + Tờ trình 04/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020”;
+ Tờ trình 05/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung”;
+ Tờ trình 06/2020/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”;
+ Các nội dung khác (nếu có).

HNX

Các tin tức khác

>   NTT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   SKV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (13/05/2020)

>   TTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   DLG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TVN: Báo cáo tài chính quý 1/2020 (công ty mẹ) (13/05/2020)

>   TVN: Báo cáo tài chính quý 1/2020 (13/05/2020)

>   TSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   TLP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TTG: Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)