Tin Tức

Thứ Tư, 13/05/2020 09:50

SKV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKV của CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace, số 9 Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Các tin tức khác

>   TTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   DLG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TVN: Báo cáo tài chính quý 1/2020 (công ty mẹ) (13/05/2020)

>   TVN: Báo cáo tài chính quý 1/2020 (13/05/2020)

>   TSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   TLP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TTG: Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   NTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   CKA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)