Tin Tức

Thứ Tư, 13/05/2020 08:56

SDK: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.SDK_2020.5.13_3064966_CBTTKyHopDongKiem_Toan_2020.pdf

HNX

Các tin tức khác

>   THR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   QLT: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TCK: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CIP: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   HPI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (13/05/2020)

>   TH1: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (13/05/2020)

>   CAG: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CVN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (13/05/2020)

>   BHK: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)