Tin Tức

Thứ Tư, 13/05/2020 09:49

NTT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTT của CTCP Dệt - May Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông trong thư mời tham dự đại hội và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: nhatrangtex.com
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông trong thư mời tham dự đại hội và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: nhatrangtex.com
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và bầu bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị 2019 - 2022.

HNX

Các tin tức khác

>   SKV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 (13/05/2020)

>   TTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   DLG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TVN: Báo cáo tài chính quý 1/2020 (công ty mẹ) (13/05/2020)

>   TVN: Báo cáo tài chính quý 1/2020 (13/05/2020)

>   TSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   TLP: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   VTR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TTG: Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   NTR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)