Tin Tức

Thứ Ba, 12/05/2020 17:51

MCP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã CK: MCP) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200512_20200512 - MCP - TB ngay dkcc to chuc DHDCD TN 2020 va tra co tuc con lai 2018 bang tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   LIX: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 (12/05/2020)

>   LIX: Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (12/05/2020)

>   D2D: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (12/05/2020)

>   GQN: Báo cáo tài chính năm 2019 (12/05/2020)

>   UDC: Thông báo và Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (12/05/2020)

>   TJC: Thay đổi ngày chốt quyền tổ chức ĐHĐCĐ 2020 (12/05/2020)

>   FIT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (12/05/2020)

>   FDC: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên tài khóa 2019 (12/05/2020)

>   FDC: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (12/05/2020)

>   DTA: Nghị quyết HĐQT số 01. 02 ngày 12/05/2020 (12/05/2020)