Tin Tức

Thứ Tư, 13/05/2020 08:53

HPI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPI của CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 30/06/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường – Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước
          - Nội dung họp: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát;
Các tờ trình HĐQT trình Đại hội:
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020;
- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
          - Nội dung họp: Tờ trình về nhân sự của HĐQT;
-Tờ trình phê duyệt lại tổng mức đầu tư dự án KCN Hiệp Phước GĐ 2;
-Các tờ trình phát sinh khác (nếu có)

HNX

Các tin tức khác

>   TH1: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (13/05/2020)

>   CAG: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CVN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (13/05/2020)

>   BHK: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   VNP: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   D11: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CCV: Công bố thông tin ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC 2020 (6 tháng và cả năm 2020) (13/05/2020)

>   BVS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)