Tin Tức

Thứ Tư, 13/05/2020 08:28

CMS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMS của CTCP CMVIETNAM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Sẽ được nêu chi tiết tại thư mời cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ được nêu chi tiết tại thư mời cổ đông
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

HNX

Các tin tức khác

>   AFC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   IRS: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (12/05/2020)

>   ABT: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (12/05/2020)

>   MCP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền (12/05/2020)

>   LIX: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 (12/05/2020)

>   LIX: Nghị quyết HĐQT về thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (12/05/2020)

>   D2D: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền (12/05/2020)

>   GQN: Báo cáo tài chính năm 2019 (12/05/2020)

>   UDC: Thông báo và Nghị quyết HĐQT tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (12/05/2020)

>   TJC: Thay đổi ngày chốt quyền tổ chức ĐHĐCĐ 2020 (12/05/2020)