Tin Tức

Thứ Tư, 13/05/2020 08:59

CIP: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.CIP_2020.5.13_26ef232_gia_han_DHCD_2020.pdf

HNX

Các tin tức khác

>   HPI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (13/05/2020)

>   TH1: Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (13/05/2020)

>   CAG: Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CVN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 (13/05/2020)

>   BHK: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   TTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/05/2020)

>   VNP: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   D11: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CCV: Công bố thông tin ký hợp đồng soát xét và kiểm toán BCTC 2020 (6 tháng và cả năm 2020) (13/05/2020)

>   BVS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)