Tin Tức

Thứ Tư, 13/05/2020 09:56

ALT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến bằng văn bản về tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến và đại hội cổ đông thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.ALT_2020.5.13_2e613c6_Thong_bao_SGDCK.pdf

HNX

Các tin tức khác

>   API: Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   CTX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   VNR: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (13/05/2020)

>   BSC: Công văn xin gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên (13/05/2020)

>   VMS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (11/05/2020)

>   HMH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (11/05/2020)

>   SGC: Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (11/05/2020)

>   VCC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (11/05/2020)

>   KDM: Xin gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (08/05/2020)

>   PSE: Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của PSE (08/05/2020)