Tin Tức

Thứ Hai, 23/12/2019 17:20

CLG: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC công bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191223_20191223 - CLG - CBTT vv NQ DHDCD Bat thuong nam 2019 + BB.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/12/2019 (23/12/2019)

>   FMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền (23/12/2019)

>   EIB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Buôn Hồ (23/12/2019)

>   CSTB1901: Chứng quyền CFPT1907: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Chứng quyền CSTB1901 (23/12/2019)

>   VSH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (23/12/2019)

>   CDPM1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền Chứng quyền CDPM1901 (23/12/2019)

>   SFC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (23/12/2019)

>   FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/12/2019 (23/12/2019)

>   SEB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức băng tiền (23/12/2019)

>   MST: Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (23/12/2019)