Tin Tức

Thứ Tư, 04/09/2019 16:43

SIP: Nguyễn Trường Khôi - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 40,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Trường Khôi
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SIP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 353,100 CP (tỷ lệ 0.51%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 40,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 313,100 CP (tỷ lệ 0.45%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/08/2019.

HNX

Các tin tức khác

>   SCC: Nguyễn Tự Hào - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP (04/09/2019)

>   KLB: Trần Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 300,000 CP (04/09/2019)

>   SEP: Mai Chiếm An - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP (04/09/2019)

>   GSM: Nguyễn Thị Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,729,900 CP (04/09/2019)

>   GSM: Bùi Chí Thiệp - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,729,900 CP (04/09/2019)

>   Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung (04/09/2019)

>   CHPG1905: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (04/09/2019)

>   Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-01: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung (04/09/2019)

>   CFPT1903: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (04/09/2019)

>   VRC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCK SHS (04/09/2019)