Tin Tức

Thứ Hai, 09/09/2019 17:14

SGR: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190909_20190909 - SGR - Nghị Quyết 08.NQ2019-HĐQT ký ngày 09.09.2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   FUCTVGF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/08/2019 đến 05/09/2019 (09/09/2019)

>   FUCTVGF2: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/08/2019 đến 05/09/2019 (09/09/2019)

>   YBM: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (09/09/2019)

>   PVS: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC 6 tháng năm 2019 so với BCTC 6 tháng năm 2018 (09/09/2019)

>   VCS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 (09/09/2019)

>   ABS: Thông báo thay đổi Giám đốc chi nhánh TP.HCM (09/09/2019)

>   IBC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 lần 1 (09/09/2019)

>   BCG: Giải trình BCTCHN 6 tháng đầu năm 2019 đã soát xét (09/09/2019)

>   NAF: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (09/09/2019)

>   VTJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị (09/09/2019)