Tin Tức

Thứ Tư, 04/09/2019 16:44

SEP: Mai Chiếm An - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Chiếm An
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SEP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 430,056 CP (tỷ lệ 5.12%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 80,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 430,056 CP (tỷ lệ 5.12%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do nhu cầu bán cổ phiếu giới hạn và giá cổ phiếu không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/08/2019.

HNX

Các tin tức khác

>   GSM: Nguyễn Thị Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,729,900 CP (04/09/2019)

>   GSM: Bùi Chí Thiệp - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,729,900 CP (04/09/2019)

>   Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung (04/09/2019)

>   CHPG1905: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (04/09/2019)

>   Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-01: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung (04/09/2019)

>   CFPT1903: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (04/09/2019)

>   VRC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCK SHS (04/09/2019)

>   MBB: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu doanh nghiệp (04/09/2019)

>   MBB: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu doanh nghiệp (04/09/2019)

>   HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/09/2019 (04/09/2019)