Tin Tức

Thứ Năm, 05/09/2019 10:42

SEP: Lê Quang Nhật - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 2,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quang Nhật
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SEP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 344,720 CP (tỷ lệ 4.1%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 2,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 346,720 CP (tỷ lệ 4.13%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: N/A
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/08/2019.

HNX

Các tin tức khác

>   SIP: Phạm Thị Hồng Hạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 4,000,000 CP (05/09/2019)

>   YEG: Tổng Giám đốc đăng ký mua 1.4 triệu cp, Chủ tịch điều chỉnh lượng muốn mua  (04/09/2019)

>   SBA: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu (04/09/2019)

>   HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quốc Duy (04/09/2019)

>   NT2: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Việt An (04/09/2019)

>   FCN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Thanh (04/09/2019)

>   GEX: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (04/09/2019)

>   SUM: Lê Phương Châm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 4,000 CP (04/09/2019)

>   SIP: Nguyễn Trường Khôi - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 40,000 CP (04/09/2019)

>   SCC: Nguyễn Tự Hào - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP (04/09/2019)