Tin Tức

Thứ Tư, 04/09/2019 16:44

GSM: Bùi Chí Thiệp - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,729,900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Chí Thiệp
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: GSM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,729,900 CP (tỷ lệ 6.06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,729,900 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu để đầu tư kinh doanh
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/10/2019.

HNX

Các tin tức khác

>   Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung (04/09/2019)

>   CHPG1905: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (04/09/2019)

>   Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-01: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung (04/09/2019)

>   CFPT1903: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (04/09/2019)

>   VRC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCK SHS (04/09/2019)

>   MBB: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu doanh nghiệp (04/09/2019)

>   MBB: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu doanh nghiệp (04/09/2019)

>   HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/09/2019 (04/09/2019)

>   NLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Nam (04/09/2019)

>   NNC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mai Văn Chánh (04/09/2019)