Tin Tức

Thứ Hai, 09/09/2019 17:17

CLG: Đính chính công văn số 30 bổ sung giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC soát xét bán niên 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC đính chính công văn số 30 bổ sung giải trình ý kiến ngoại trừ BCTC soát xét bán niên 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190909_20190909 - CLG - CBTT dinh chinh CV so 30 bo sung giai trinh YK ngoai tru BCTC SX BN 2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   DGW: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 (09/09/2019)

>   GIL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 18 (09/09/2019)

>   DIC: Giải trình chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019 (09/09/2019)

>   SGR: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (09/09/2019)

>   FUCTVGF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/08/2019 đến 05/09/2019 (09/09/2019)

>   FUCTVGF2: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/08/2019 đến 05/09/2019 (09/09/2019)

>   YBM: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (09/09/2019)

>   PVS: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC 6 tháng năm 2019 so với BCTC 6 tháng năm 2018 (09/09/2019)

>   VCS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 (09/09/2019)

>   ABS: Thông báo thay đổi Giám đốc chi nhánh TP.HCM (09/09/2019)