Tin Tức

Thứ Tư, 04/09/2019 15:52

Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-01: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-01 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190904_20190904 - CFPT1903 - BC ket qua chao ban chung quyen bo sung.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   CFPT1903: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (04/09/2019)

>   VRC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCK SHS (04/09/2019)

>   MBB: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu doanh nghiệp (04/09/2019)

>   MBB: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu doanh nghiệp (04/09/2019)

>   HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/09/2019 (04/09/2019)

>   NLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Nam (04/09/2019)

>   NNC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mai Văn Chánh (04/09/2019)

>   SBT: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ (04/09/2019)

>   TLD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn An Dũng (04/09/2019)

>   TLD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Điệp (04/09/2019)