Tin Tức

Thứ Ba, 03/09/2019 15:17

AGP: NGUYỄN VĂN KHA - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 183,951 quyền mua

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: NGUYỄN VĂN KHA
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: AGP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,034,020 CP (tỷ lệ 10.74%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 1,034,020 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã mua: 183,951 quyền
- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,217,971 quyền
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 1,440,010 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/08/2019.

HNX

Các tin tức khác

>   BKH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Hoài Nam (03/09/2019)

>   CBS: Nông Văn Lạc - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 30,000 CP (03/09/2019)

>   CTF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Trung Chánh (03/09/2019)

>   FHS: Nguyễn Thị Phụng - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 3,031 CP (03/09/2019)

>   PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn PAC (03/09/2019)

>   PAC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn PAC (03/09/2019)

>   HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở trong kỳ tháng 07,2019 (được áp dụng từ ngày 03/09/2019) (03/09/2019)

>   QNS: Nguyễn Thành Huy - Thành viên BKS - đã bán 40,000 CP (03/09/2019)

>   QNS: Đặng Phú Quý - Ủy viên HĐQT - đã bán 200,000 CP (03/09/2019)

>   FHS: Nguyễn Thị Phụng - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 28,120 CP (03/09/2019)