Tin Tức

Thứ Bảy, 31/08/2019 08:59

TLP: Lãi sau thuế giảm 30% sau soát xét

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (UPCoM: TLP) vừa công bố BCTC hợp nhất nửa đầu 2019 sau soát xét với lãi sau thuế giảm gần 30% so với BCTC mà TLP tự lập.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu 2019 của TLP trước và sau kiểm toán
Đvt: Tỷ đồng

Theo đó, doanh thu hoạt động tài chính trong nửa đầu 2019 sau soát xét giảm hơn 44% so với trước soát xét. Cụ thể, trong 6 tháng đầu 2019, TLP ghi nhận hơn 25 tỷ đồng doanh thu tài chính, trong khi trước kiểm toán con số này là hơn 45 tỷ đồng.

Chi tiết hơn, đối với BCTC hợp nhất quý 2/2019 mà TLP tự lập, doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm các khoản lãi tiền gửi, cho vay (gần 14 tỷ đồng); cổ tức, lợi nhuận được chia (20 tỷ đồng). Sau kiểm toán, doanh thu hoạt động tài chính chỉ được hạch toán hơn 25 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét, lãi sau thuế của TLP giảm gần 30% so với trước kiểm toán, tương ứng ghi nhận gần 34 tỷ đồng.

Đông Phong

Fili

Các tin tức khác

>   HNG phản hồi kiểm toán viên: Quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết còn bất hợp lý (31/08/2019)

>   Rạng Đông nói không còn sử dụng thủy ngân sản xuất bóng đèn (30/08/2019)

>   UDC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)

>   UDC: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)

>   PLX: BCTC quý 2 năm 2019 (30/08/2019)

>   PGC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2019 (30/08/2019)

>   PGC: BCTC quý 2 năm 2019 (30/08/2019)

>   PC1: BCTC 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)

>   PC1: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)

>   NTL: BCTC 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)