Tin Tức

Thứ Ba, 06/08/2019 13:17

IDC: Lãi ròng quý 2 gần 67 tỷ đồng, doanh thu chưa thực hiện dài hạn gần 5,663 tỷ

Tổng Công ty IDICO - CTCP (UPCoM: IDC) vừa công bố BCTC quý 2/2019 với lãi ròng trong quý gần 67 tỷ đồng.

* Quý 2/2018 của IDC được tính từ ngày 01/03/2018 đến 30/06/2018, quý 2/2019 của IDC được tính từ 01/04/2019-30/06/2019. Do vậy tác giả không thực hiện so sánh kết quả giữa 2 kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2019 của IDC
Nguồn: BCTC quý 2/2019 của IDC

Trong quý 2/2019, IDC mang về doanh thu thuần hơn 1,208 tỷ đồng, giá vốn hàng bán chiếm hơn 1,022 tỷ đồng nên lãi gộp đạt hơn 186 tỷ đồng. Biên lãi gộp ghi nhận trong quý 2/2019 hơn 15%.

Kinh doanh điện vẫn là hoạt động chính mang lại doanh thu cho IDC, tiếp đến là doanh thu từ dịch vụ khu công nghiệp.

Doanh thu tài chính trong kỳ của IDC ghi nhận gần 37 tỷ đồng, khoản mục này đến phần lớn từ lãi tiền gửi (hơn 19 tỷ đồng). IDC ghi nhận chi phí tài chính gần 57 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 90% (ghi nhận hơn 51 tỷ đồng).

Trừ đi các chi phí và thuế, Công ty ghi nhận lãi ròng trong quý 2/2019 gần 67 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, IDC có tổng doanh thu thuần gần 2,267 tỷ đồng và lãi ròng hơn 128 tỷ đồng.

Tại ngày 30/06/2019, tổng tài sản của IDC tăng nhẹ 1.6% lên hơn 14,116 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và khoản phải thu dài hạn đều tăng lần lượt gần 14%, 16% và 38%.

Khoản nợ phải trả của Công ty đạt gần 10,000 tỷ đồng, chiếm gần 71% cơ cấu nguồn vốn. Là một doanh nghiệp trong nhóm bất động sản khu công nghiệp, doanh thu chưa thực hiện dài hạn của IDC chiếm đến gần 5,663 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Các tin tức khác

>   SDI: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (công ty mẹ và hợp nhất) (06/08/2019)

>   XMC: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (công ty mẹ và hợp nhất) (06/08/2019)

>   NNG: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất (06/08/2019)

>   SGP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (hợp nhất) (06/08/2019)

>   SGP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 của công ty mẹ (06/08/2019)

>   VGI: Lợi nhuận quý 2 tăng vọt, vượt 1,000 tỷ đồng (06/08/2019)

>   NOS: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (06/08/2019)

>   Thứ hạng lợi nhuận của khối công ty chứng khoán đang xáo trộn như thế nào? (07/08/2019)

>   FCN: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2019 (06/08/2019)

>   DGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (05/08/2019)