Tin Tức

Thứ Sáu, 30/08/2019 17:43

CMBB1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (mã CK: CMBB1901) của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190830_20190830 - CMBB1901 - TB ngay dkcc de thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   CLW: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD và tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)

>   KPF: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm TGĐ và bổ nhiệm TGĐ (30/08/2019)

>   EIB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Nam Vinh (30/08/2019)

>   DHC: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 12 (30/08/2019)

>   SBV: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (30/08/2019)

>   AVL: AVL BCTC ban nien 30/06/2019 (30/08/2019)

>   HDB: BCTC bán niên năm 2019 (30/08/2019)

>   DCL: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Dược phẩm Euvipharm (30/08/2019)

>   HNG: Giải trình BCTC HN bán niên năm 2019 đã được soát xét (30/08/2019)

>   VIP: Giải trình BCTC HN đã soát xét bán niên năm 2019 (30/08/2019)