Tin Tức

Thứ Ba, 13/08/2019 15:23

ACS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACS của CTCP Xây lắp Thương mại 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về ngân sách thù lao và chi phí hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) niên độ tài chính 2019.
          - Thời gian thực hiện: đến 14h ngày 14/09/2019
          - Địa điểm thực hiện: 36 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

HNX

Các tin tức khác

>   DTN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (13/08/2019)

>   AAV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (13/08/2019)

>   HPB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (13/08/2019)

>   HBD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (13/08/2019)

>   BT6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (13/08/2019)

>   LUT: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán báo cáo bán niên năm 2019 (13/08/2019)

>   LUT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (13/08/2019)

>   AMC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (13/08/2019)

>   VDL: Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2019 (13/08/2019)

>   PVX: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (13/08/2019)