Tin Tức

Thứ Ba, 23/07/2019 11:07

ANV: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190723_20190723 - ANV - CBTT THAY DOI SO LUONG CP CO QUYEN BIEU QUYET.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   GIL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (23/07/2019)

>   PHS: Thông báo nhận được quyết định của SGDHN về chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của PHS (22/07/2019)

>   YEG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (22/07/2019)

>   AGF: Giữ nguyên diện tạm ngừng giao dịch, duy trì diện kiểm soát và cảnh báo nguy cơ hủy niêm yết (22/07/2019)

>   HID: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (22/07/2019)

>   VPB: Thông báo về việc được chấp thuận niêm yết trái phiếu tại SGDCK nước ngoài (19/07/2019)

>   L14: Ngày 26/07/2019, ngày giao dịch đầu tiên 1,802,688 cổ phiếu niêm yết bổ sung (19/07/2019)

>   S99: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (19/07/2019)

>   GDT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (19/07/2019)

>   GMC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (19/07/2019)