Tin Tức

Thứ Tư, 24/04/2019 08:52

X77: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X77 của CTCP Thành An 77 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến đầu tháng 06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thành An 77 – thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất năm 2019;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát,
+ Nội dung khác có liên quan.

HNX

Các tin tức khác

>   MTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (24/04/2019)

>   VCSC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (24/04/2019)

>   VND báo lãi sau thuế quý 1/2019 giảm 36% so với cùng kỳ (24/04/2019)

>   CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/04/2019)

>   CTX: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (24/04/2019)

>   ĐHĐCĐ NBB: Quyền lợi cổ đông nhỏ nằm ở đợt mua 20% cp quỹ (24/04/2019)

>   PTE: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (24/04/2019)

>   CT3: Báo cáo tài chính năm 2018 (24/04/2019)

>   VBH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (24/04/2019)

>   THU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (24/04/2019)