Tin Tức

Thứ Ba, 16/04/2019 14:18

CLH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLH của CTCP Xi măng La Hiên VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/04/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 26/04/2019 (thời gian từ 08h00 đến 15h30 – Thứ hai đến Thứ sáu hàng tuần) và xuất trình chứng minh thư nhân dân khi nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác

>   SD2: Báo cáo tài chính năm 2018 (16/04/2019)

>   NHA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (16/04/2019)

>   AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (16/04/2019)

>   CDR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (16/04/2019)

>   TNB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (16/04/2019)

>   SBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (16/04/2019)

>   LG9: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (16/04/2019)

>   SD2: Báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty mẹ) (16/04/2019)

>   ASEAN SECURITIES: Báo cáo thường niên năm 2018 (16/04/2019)

>   VID: Thông báo tài liệu bổ sung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (16/04/2019)