Tin Tức

Thứ Ba, 16/04/2019 14:18

CER: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CER của CTCP Địa chính và Tài nguyên Môi trường như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 04 năm 2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 143/85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban giám đốc;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018;
          - Nội dung họp: + Thông qua mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
+ Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty;
+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
+ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

HNX

Các tin tức khác

>   NET: Nghị quyết Hội đồng quản trị (16/04/2019)

>   SDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (16/04/2019)

>   MPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (16/04/2019)

>   CLH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (16/04/2019)

>   SD2: Báo cáo tài chính năm 2018 (16/04/2019)

>   NHA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (16/04/2019)

>   AUM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (16/04/2019)

>   CDR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (16/04/2019)

>   TNB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (16/04/2019)

>   SBD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (16/04/2019)