Tin Tức

Thứ Sáu, 29/03/2019 09:23

TMW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMW của CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai – Số 84 đường Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau

HNX

Các tin tức khác

>   CCV: Báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty mẹ) (29/03/2019)

>   CCV: Báo cáo tài chính năm 2018 (29/03/2019)

>   SEP: Báo cáo tài chính năm 2018 (29/03/2019)

>   OCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị (29/03/2019)

>   OCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị (29/03/2019)

>   NDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị (29/03/2019)

>   HLD: Báo cáo thường niên 2018 (29/03/2019)

>   CEO: Nghị quyết Hội đồng quản trị (29/03/2019)

>   DXP: Báo cáo tài chính năm 2018 (29/03/2019)

>   BAB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (29/03/2019)