Tin Tức

Thứ Sáu, 29/03/2019 09:22

C12: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C12 của CTCP Cầu 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 04/05/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: 463. Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
          - Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông sau.

HNX

Các tin tức khác

>   TMW: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (29/03/2019)

>   CCV: Báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty mẹ) (29/03/2019)

>   CCV: Báo cáo tài chính năm 2018 (29/03/2019)

>   SEP: Báo cáo tài chính năm 2018 (29/03/2019)

>   OCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị (29/03/2019)

>   OCH: Nghị quyết Hội đồng quản trị (29/03/2019)

>   NDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị (29/03/2019)

>   HLD: Báo cáo thường niên 2018 (29/03/2019)

>   CEO: Nghị quyết Hội đồng quản trị (29/03/2019)

>   DXP: Báo cáo tài chính năm 2018 (29/03/2019)