Tin Tức

Thứ Ba, 19/03/2019 08:47

ACS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACS của CTCP Xây lắp Thương mại 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: dự kiến: 03/05/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Lầu 09 Tòa nhà ACSC, 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25. Quận Bình Thạnh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
+ Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán năm 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018;
+ Đề xuất lựa chọn kiểm toán năm 2019;
+ Và các vấn đề khác.

HNX

Các tin tức khác

>   THW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông năm 2019 (19/03/2019)

>   C71: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (19/03/2019)

>   PHH: Báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty mẹ) (19/03/2019)

>   TVS: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (19/03/2019)

>   AST: BCTC Hợp nhất năm 2018 (18/03/2019)

>   AST: BCTC năm 2018 (18/03/2019)

>   ‘Đại gia dệt may’ phập phồng chờ tin phá sản của khách hàng Mỹ (18/03/2019)

>   VSI: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2018 (18/03/2019)

>   VSI: BCTC Kiểm toán năm 2018 (18/03/2019)

>   TYA: BCTC năm 2018 (18/03/2019)